About Us

 Content Editor

Secretaries,Department Of Posts


S.No Name Batch From To
1. Sh. K.Ramachandra Murthy​ 1951 31.01.1985 28.02.1987
2. Sh. P.S. Raghavachari 1954 01.03.1987 31.01.1989
3. Sh. Riazudin Khumbia Saiyed 1955 02.02.1989 31.05.1990
4. Sh. Kailash Prakash 1956 31.05.1990 16.12.1991
5. Sh. Suraj Prakash Ghulati 1956 17.12.1991 30.05.1992
6. Sh. Leslie Derick Bonnell 1957 01.06.1992 31.10.1992
7. Sh. Srirangam Kupuswami Parthasarathy 1958 01.11.1992 31.01.1994
8. Sh. T.E. Raman 1958 01.02.1994 31.05.1994
9. Sh. Sarat Chandra Mahalik 1960 02.06.1994 31.03.1996
10. Sh. Ray Uday Shankar Prasad 1962 01.04.1996 30.06.2000
11. Sh. Barindra Nath Som 1964 02.07.2000 31.01.2002
12. Sh. Swapan Chandra Dutta 1965 01.02.2002 28.02.2003
13. Ms. Padma Balasubramanian 1967 04.03.2003 30.11.2003
14. Sh. Vijay Bhusan 1967 01.12.2003 30.11.2004
15. Sh. R. Ganesan 1969 01.12.2004 31.10.2005
16. Dr. U. Srinivasa Raghavan 1969 01.11.2005 30.06.2006
17. Ms. Jyotsna Diesh 1969 01.07.2006 31.12.2006
18. Sh. I.M.Ghani Khan 1970 01.01.2007 23.06.2008
19. Ms. Radhika Doraiswamy 1974 24.06.2008 31.10.2011
20. Ms.Manjula Prasher 1976 31.10.2011 31.01.2013
21. Ms. Padmini Gopinath 1977 01.02.2013 31.05.2014
22. Ms. Kavery Banerjee 1978 01.06.2014 30.04.2016
23. Sh. Boyapati Venkat Sudhakar 1981 29.07.2016 30.04.2017
24. Sh. Ananta Narayana Nanda 1982 01.05.2017 31.10.2019
25. Sh. Pradipta Kumar Bisoi 1985 01.11.2019 30.04.2021​​​​
26. Shri Vineet Pandey 1986 01.05.2021 Till Date​​​​​​